arnoba
FA   EN

فرایندهای پتروشیمی

بهترین درمان در کلاس برای:
 

گیاهان اولفین:

  • برنامه تصفیه بویلرهای TLX.
  • برنامه درمان برای کنترل خوردگی و رسوب در سیستم های بخار رقیق سازی.
  • ضد رسوب آب کوئنچ فرکشناتور اولیه.
  • ضد رسوب برج کاستیک.
  • درمان به پایان می رسد نور برای کاهش رسوب و افزایش طول گیاه حتی در شرایط با شدت بالا.
  • درمان گرفتگی کمپرسور


گیاهان بوتادین:

برنامه درمان برای کنترل رسوب و خوردگی در بخش استخراج و تصفیه واحد.


گیاهان استایرن:

بازدارنده پلیمر مقرون به صرفه و برنامه کنترل خوردگی.

 

 

© 2021 - Powered by  oceanbee
arnoba
لطفا صبر کنید . . .